Personale og Bestyrelse

På bestyrelsesmøder og personalemøder vil vi ofte drøfte og forholde os til vores Værdier, promovering, børnetilgang, udadrettede aktiviteter etc.

Bestyrelsen skal sikre optimal dialog og sparring med hele forældrekredsen.

Vi vil styrke netværket med andre private daginstitutioner og udarbejde grundlag for samarbejde omkring uddannelse, børneoptag, hjemmesider, ledelse etc.

Vi afholder årligt DIALOG-MØDE med den samlede personalegruppe og bestyrelsen.

 

Kompetenceudvikling i personalegruppen

Vi har i flere år arbejdet med udvikling af personalets kompetencer og sikre herved den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling, brug af hinandens kompetencer, grundlag for lønforhandling samt grobund for nytænkning til gavn for børn og forældre.

Via medarbejdersamtaler med den enkelte medarbejder og leder kortlægges medarbejderens faglighed. Der ses på hvilke tiltag, der har været foretaget, hvad medarbejderen ønsker at blive bedre til, hvad leder finder relevant for huset. Fælles aftaler og tiltag aftales. Den enkelte medarbejder har inden samtalen udfyldt og medtaget eget kompetenceredskab. Der aftales udviklingsfremmende tiltag for pågældende. Lederen fremlægger personalets samlede kompetenceregnskab på førstkommende medarbejder-status-møde.

 

Ledelse

Leder skal sikre en god kontakt med personale, forældre og børn.

Souschef har ca. 12 skemalagte timer. Teamarbejde mellem leder og souschef foregår indenfor den af os selv fastlagte ramme og fordeling.

Der planlægges én refleksionsdag for hvert halve år, og ledelsen deltager i 1-2 temadage årligt. Dagene tilbringes ikke i børnehaven. Dagene bruges til opsamling, udvikling og planlægning af personalemæssige og pædagogiske tiltag.

Ledelsens arbejde består i korte træk i: Budgetopfølgning – Personale – Børn med særlige behov – Samarbejdspartnere – Medarbejdersamtaler – Planlægning – Ansøgninger – Ansættelser – Økonomiske beregninger – Kompetenceudvikling – Pædagogisk sparring – Virksomhedsplaner – Bestyrelses bogføring – Forældre – Lønsamtaler etc.

 

LST – Samarbejde

LST samarbejdet er det samarbejde, der foregår mellem Leder, Souschef og personalets Tillidsrepræsentant. Der holdes fire årlige LST-møder, som forberedelse til Medarbejder-status-møder. Der benyttes fast dagsorden og skrives referat.

Samarbejdet bygger på respekt for hinandens roller og kompetencer, og LST sikrer samling af personalepolitiske beslutninger, udmøntning af disse, samt at alle spørgsmål af bred personalemæssig relevans debatteres på medarbejder-status-møder.